Fundusze Europejskie

Regulamin

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

 1. Wyszukiwarka ofert Biura Podróży TRAVEL CAFFE dostępna pod adresem internetowym www.travelcaffe.pl jest własnością należącą do Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska zarejestrowaną w CEiDG, prowadzącą działalność z siedzibą w 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2, NIP 6441901824 REGON 241252404 
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów/ Klientów, Przedsiębiorców korzystających ze sklepu online i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i wyszukiwarki oraz zasady i tryb zawierania umów- zgłoszeń z Klientem na odległość za pośrednictwem strony internetowej, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  
 3. Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska oświadcza, że jest Agentem Turystycznym w rozumieniu w/w Ustawy i działa na zlecenie i rzecz Organizatorów Turystyki i Towarzystw Ubezpieczeniowych w ramach zawartych umów agencyjnych.  

§ 2 

Kontakt z serwisem www.travelcaffe.pl  

Adres e-mail : biuro@travelcaffe.pl 

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 32 258 05 04 kom. +48 534 292 961 

Adres biura Podróży Travel Caffe ul. Moniuszki 2 Katowice. 

 1. Forma kontaktu: Klient może skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej, w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku oraz sobotę 10:00-14:00 
 2. Poza godzinami pracy biura należy wziąć pod uwagę opóźnienia związane z funkcjonowaniem biura i konieczność oczekiwania na kontakt oraz odpowiedź. 

§ 3 

 1. Numer rachunku bankowego Biura Podróży Travel Caffe:  

ING BANK ŚLĄSKI: 17 1050 1214 1000 0090 7602 9066 

ALIOR BANK: 87 2490 0005 0000 4530 5719 8349 

Bank PeKaO: 24 1950 0001 2006 0341 6093 0002 

Formy płatności: gotówka, karta, przelew, BLIK 

§ 4 

Wymagania techniczne: Do skorzystania z ofert oraz informacji zawartych na www.travelacaffe.pl w tym wyszukiwarki oraz składania zamówień na oferty/ produkty, niezbędne są: 

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w dowolnym serwisie,
 3. Włączona obsługa plików cookies. 

§ 15

Informacje ogólne: 

 1. Właścicielka serwisu www.travelcaffe.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu w szczególności - wyszukiwarki, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. 
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto i mogą ulegać zmianom. Prezentowane oferty nie są ofertą handlową, a jedynie prezentacją i wymagają każdorazowo potwierdzenia ze sprzedawcą dostępności oraz ostatecznej ceny. Ewentualne dopłaty wynikające z programu imprezy turystyczne czy opłaty typu taksy klimatyczne, podatki, wizy i inne obowiązkowe zawarte są w opisie imprezy turystycznej i programie oraz stanowią integralną część oferty do zawieranej umowy. 
 4. Usługi turystyczne nie podlegają zwrotowi. Po dokonaniu rezerwacji i jej opłaceniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
 5. Klienci mogą odstąpić od umowy sprzedaży produktów z naliczeniem kosztów zgodnymi z warunkami uczestnictwa danego organizatora, od którego usługa pochodzi. Warunki uczestnictwa są każdorazowo dostępne przed dokonaniem rezerwacji i stanowią integralną część umowy zawieranej przez Klienta. Klient dokonując rezerwacji usług i opłacając rezerwację, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował wszystkie konieczne dokumenty stanowiące załączniki do zawieranej umowy. 
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Agent Turystyczny, a tym samym Travel Caffe, nie odpowiada za należyte wykonanie usług turystycznych według zawartej umowy na ich realizację. Szczegóły warunków uczestnictwa, a w szczególności  ich zakres realizacji Klient otrzymuje przed zawarciem umowy na odrębnym druku Organizatora.  

§ 6

Zasady składania zamówienia i rezerwacji oferty: 

 1. W celu złożenia zamówienia należy: wyszukać wybraną ofertę, zapoznać się dokładnie z opisem oferty, oraz wszystkimi elementami zwłaszcza z ewentualnymi opłatami niewliczonymi w cenę podstawową, wypełnić dane uczestników zgodnie z dokumentem tożsamości wymaganym na danym kierunku wakacyjnym, sprawdzić ważność dokumentów tożsamości i obowiązujące przepisy wjazdowe do danego kraju. 
 2. Zapoznać się i przeczytać warunki uczestnictwa i ubezpieczenia widoczne w procesie rezerwacji oraz z warunkami umowy i standardowym formularzem informacyjnym oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym czasie i terminie. Brak opłaty może spowodować brak potwierdzenia rezerwacji co skutkuje anulacją złożonego zamówienia. Dokonanie opłaty nie gwarantuje potwierdzenia sprzedaży oferty. 
 4. Obowiązkowo skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia poprawności danych zawartych w ofercie, cenie i dokonanej rezerwacji.  

 § 17

Wykonanie umowy sprzedaży/ rezerwacji usług turystycznych: 

 1. Zawarcie umowy zgłoszenia/ rezerwacji między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza rezerwacyjnego. 
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie/ rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail oraz kompletu dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia/rezerwacji i o jego przyjęciu do realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zgłoszenia/ rezerwacji Klient wraz z kompletem dokumentów otrzyma w/w drogą e-mailową.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa – zgłoszenie/ rezerwacji między Klientem, a Sprzedawcą – Biurem Podróży Travel Caffe, jako Agentem.  
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności po dokonaniu rezerwacji oraz opłacenia w wybranej formie płatności: gotówka, karta, przelew, BLIK 

§ 8

Postanowienia końcowe: 

 1. Umowy zawierane poprzez Biuro Podróży Travel Caffe zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 5. Reklamację będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy podany w zakładce kontakt na stronie www.travelcaffe.pl  

Zapisz się i bądź na bieżąco

Jak tylko pojawi się u nas coś nowego wyślemy Ci wiadomość na podany adres e-mail.

Skip to content