Fundusze Europejskie

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODRÓŻNYCH/KLIENTÓW

1. Biuro Podróży Travel Caffe Joanna Kucińska, wpisanym do rejestru CEIDG, nr. NIP: 6441901824, z siedzibą w 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 258 05 04, jest Administratorem Danych Osobowych ( zwanym dalej Administratorem ) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej Podróżnymi/Klientami.

2. Mając na uwadze prawa Podróżnych/Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podróżnych/Klientów danych osobowych w ramach realizowanych usług za jego pośrednictwem.

3. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Administrator, wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzona przez Administratora polityka oraz procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podróżnym/Klientom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator deklaruje współpracę z organem nadzorczym tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@travelcaffe.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy wskazany powyżej.

5. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

6. Dane osobowe Podróżnych/Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego/Klienta. W szczególności do podjęcia działań związanych z prezentacją oferty przed zawarciem umowy zgłoszenia, jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez Travel Caffe lub/i na rzecz innych podmiotów w imieniu których Administrator, działa jako Agent Turystyczny na mocy aktualnych umów agencyjnych.

7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, wyrażoną w RODO Administrator, przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Podróżnego/Klienta lub do zawarcia umowy z Organizatorem usług.

9. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 powyżej.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w punkcie poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora i wynika ze szczególnych przepisów prawa.

11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą tj. Podróżni/Klienci.

12. Dane osobowe Podróżnych/Klientów co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Wyjątek stanowią zasady realizacji umów imprez turystycznych i szczegółowe zapisy zawarte w warunkach uczestnictwa danego Organizatora, stanowiące integralną część umowy. W takim przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Administrator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

13. Administrator nie udostępnia danych osobowych Podróżnych/Klientów podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji publicznej na wyraźne, pisemne żądanie.

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Administrator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

15. Dane osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim wykonawcom i podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz Podróżnych/Klientów.

16. Administrator nie profiluje danych osobowych Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów RODO.

17. Zgodnie z przepisami RODO każdy Podróżny/Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest przez Administratora bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobiera się odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia i doręczenia kopii,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym Podróżni/Klienci mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. umowa została w pełni zrealizowana,
 • podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • Podróżny/Klient wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i jest przekonany, że Organizator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych Podróżnego/Klienta,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wskazania przez Podróżnego/Klienta podstawy swojego żądania,
 • konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • Ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Podróżny/Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub uważa, że Administrator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda usunięcia swoich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub złożył sprzeciw, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, lub jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 • Przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, w tym prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 • Wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 • Nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli Podróżny/Klient uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Podróżni/Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

18. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. do zamieszczenia swojej opinii czy komentarza.

19. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa.

20. Przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

21. Jeżeli Podróżny/Klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej, powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@travelcaffe.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Biuro Podróży Travel Caffe 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 2

22. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą (tj. Podróżni/Klienci), oraz – jeżeli ma to zastosowanie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się i bądź na bieżąco

Jak tylko pojawi się u nas coś nowego wyślemy Ci wiadomość na podany adres e-mail.